درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

به هم پیوستگی متنی در دو سوره الضحی و الانشراح..نظریه هلیدی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

به هم پیوستگی متنی در دو سوره  الضحی  و الانشراح..نظریه هلیدی

چکیده
این مقاله با بکارگیری مباحث زبانشناسی جدید که در سالهای اخیر، زمینه درک و فهم نوینی در
تحلیل متون ادبی فراهم ساخته است و اخیراً در تفسیر و فهم آیات قرآن کریم نیز کاربردی شایان
را تحلیل و بررسی نموده است. » الشرح « و » الضحی « یافته است، میزان پیوستگی دو سوره مبارکه
مقاله در صدد پاسخگویی به این پرسش است که انسجام متنی دو سوره تا چه میزان است و این باور
برخی از مفسران که دو سوره را یک سوره دانستهاند، تا چه حدی موجه و قابل دفاع است؟ روش
مطالعه تحلیلی- توصیفی، با کاربست زبانشناسی نوین و مبتنی بر سه فرانقش زبانی
اندیشگانى)تجربی( بینافردی و متنی در نظریه زبانشناسی نقشگرای هلیدی است.

1. PhD Student of Arabic Language and Literature, Razi University;

Email: falahmaj@gmail.com
2. Corresponding author: Full Professor, Department of Arabic Language and Literature,
Razi University; Email: salimi1390@yahoo.com
3. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University;
Email: amer@razi.ac.ir
4. Associate Professor, Department of Arabic Language and Literature, Razi University;


مناسب برای :

شناسه محتوا : 162

حجم فایل : 1.13 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 27

دریافت اخیر : 2

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal