درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

از فقر تا فحشا؛ از ثروت تا قدرت )تحلیل انتقادی داستان "مارتا البانیه" جبران

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

از فقر تا فحشا؛ از ثروت تا قدرت )تحلیل انتقادی داستان "مارتا البانیه" جبران.

الگوی انتقادی نورمن فِرکلاف با تکیه بر مراحل سهگانۀ توصیف، تفسیر و تبیین، سازمان هر
متنی را روشن میکند. مراحل سهگانۀ فوق، منجر به شناخت روساخت واژگان متن و تجزیه و
تحلیل آن میشود. امتیاز این رویکرد نسبت به سایر مکاتب نقد آن است که متن را پس از تحلیل
رها نکرده، بلکه پژوهشگر به ارزیابی و قضاوت متن با استناد به مرحلۀ تبیین میپردازد. هدف از
کاربرد الگوی فوق در داستان کوتاه مارتا البانیه، آن است که از طریق توصیف ساختار نحوی،
ایدئولوژیِ نویسنده افشا شود؛ سپس با تکیه بر مرحلۀ تفسیر، متن داستان تحلیل و ارزیابی گردد.
در نهایت روش فرکلاف، قدرت نهفته در ساختار جامعه؛ یعنی همان عامل مؤثّر در ایجاد ایدئولوژی
را برملا ساخته و نشان میدهد چگونه ثروت در جامعه، قدرتی نوساخته ایجاد کرده است. از اینرو
میتوان گفت که الگوهای زبانی مورد استفاده در داستان مذکور بهگونهای است که میتوان، ساختار
زبانشناسی آنرا به سه بخش تقسیم کرد که هر بخش، واگویهگر مطالب ویژهای است. در نهایت
این پژوهش بر آن است که نشان دهد؛ نویسنده چگونه با تکیه بر ساختار نحوی به دنبال افشای
عناصر ایدئولوژی و قدرت برخاسته از آن است؟ پاسخ به این پرسش میتواند عواملی را که در
بازنمایی و نیز شکلدهی به جهانبینی نویسنده در روند آفرینش داستان مؤثّر بودهاند؛ بازنشانی کند.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 204

حجم فایل : 0.58 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal