درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

رمزگان رنگ و چرش معنایی آن در شعر ایران و عراق

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

رمزگان رنگ و چرش معنایی آن در شعر ایران و عراق

تحول در کاربرد معمول رنگها و چرخش معنایی آنها بر گسترة شعر، از ظرفیتهاي زبانی در تولید متن
خلاّقانه است. در این زمینه برخی شاعران معاصر ایران و عراق به موجب تجارب شخص ی همگون و
قرابتهاي خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، با دستاندازي در شیوة هنجارین برخورد با رنگ ها ،
باورهاي محتوم را پس میزنند و به مفاهیمی که فاقد جلو ة عینی هستند ، رنگ می بخشند تا
پیشفرضهاي متعارف را با چالش مواجه سازنند. در چنین فرایندي، دگردیسی در معانی قراردادي رنگها
و تلفیق آنها با مفاهیم ذهنی گاه در تقویت زیبایی حوزة تصویري مؤثر بوده، اما اتّخاذ این شیوه، آنگاه
که بدون پشتوانۀ معنایی، تنها با چینش تزیینی واژگان در همنشینی با رنگها تحقّق یافته، نهتنها نوآوري
تلقّی نمیگردد، بلکه به تضعیف کلام منجر شده است.
در این پژوهش با نگاهی تطبیقی به کارکردهاي مجازي رنگها در شعر معاصر ایران و عراق، به این
پرسش پاسخ دهیم که مهمترین دستمایههایی که به شکل مشابه با ایجاد شبکهها ي تصویري، رابط ۀ
معمول میان نشانه و مصداق را درهم ریخته، کدامند؟ یافتههاي پژوهش گویاي آن است که مفاهیم
انتزاعی در ترکیب با گونههاي رنگ، به هنجارگریزيهایی بدیع در حوزة معنایی زبان، منجر گردیده است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 206

حجم فایل : 1.59 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 1

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal