درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

زن در آینة ضرب المثلهای کردی و عربی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

زن در آینة ضرب المثلهای کردی و عربی.

ضرب المثلهای کردی، بهعنوان پل ارتباطی دو فرهنگ ایرانی- اسلامی، نقش ارزشمندی در
زندهنگهداشتن ارزشهای فرهنگی دارد. این زبان، در طول تاریخ و بویژه پس از ورود اسلام به
ایران، با زبان عربی در ارتباط بوده و بسیاری از مؤلفههای فرهنگی را با فرهنگ و زبان عربی مبادله
کردهاست. با توجه به نقش بیهمتای زن در فرهنگ ایرانی و عربی، در این نوشتار تلاش میشود با
رویکردی تاریخی و با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانهای، به بررسی تطبیقی سیمای
زن در ضربالمثلهای کردی و عربی پرداختهشود و دیدگاههای مشترک گویندگان دو زبان کردی
و عربی در مورد زن، بیان شود و ریشهها و عوامل پیدایش چنین دیدگاههایی واکاویشود. براساس
یافتههای پژوهش، زن در ضرب المثلهای کردی و عربی، دارای دو بعد مثبت و منفی است و صفات
نیک و زشتی به او نسبت دادهشدهاست که هر کدام متأثر از نوع حکومت، شرایط سیاسی، اجتماعی،
اقتصادی، فرهنگی و عقاید دینی و مذهبی بودهاست. بسته به نوع شرایط خاص زمانی، در هر دو
فرهنگ و زبان کردی و عربی در مورد خوب بودن یا نبودن زن افراط و تفریط شدهاست و گاهی
نیز راه اعتدال در پیش گرفتهشدهاست ولی تحت هر شرایطی، نقش سازندة زن در جامعه، چه زیاد
و چه کم، در ضربالمثلهای کردی و عربی انعکاس یافتهاست.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 208

حجم فایل : 0.48 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 1

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal