درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

تأثیرپذیري شاعران معاصر عرب از مکتب ادبی رمانتیک

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

گرایش شاعران معاصر عرب به مکتب رمانتیک، نقطۀ آغازین تحول در این شعر به شمار میرود و رمانتیکها از گروههاي پیشتازي هستند که دگرگونی ادبیات عربی و همگامی آن با عصـر جد یـ د، بـا تلاشهاي آنان شروع شد. هرچند تعداد این جماعت در ابتدا اندك بود و بیشتر تغییر در حوزه معـان ی شعر را مد نظر داشتند، اما طولی نکشید که شمار آنهـا بیشـتر شـد و دامنـه تحـول خـواهی آنـان نیـز، گستردش یافت به طوري که در مدتی کوتاه، محتوا و ساختار شعر معاصر عربی را دگرگـون سـاخت . این تأثیرگذاري به حدي گسترده بود که در فاصله میان دو جنگ جهانی، برجستهترین شاعران عرب که آثاري جهانی پدید آوردهاند، از پیروان مکتب رمانتیک هسـتند . در جـاي جـاي اشـعار ایـن گـروه از شاعران، نمونههاي بارزي از شعر رمانتیکی پدید آمده است که بیانگر میزان تأثیر این مکتـب ادبـی در شعر معاصر عربی است. پیوند میان نابسامانیهاي اجتماعی جهان عرب و اندوه که یکی از درونمـاي - هاي اصلی شعر رمانتیکی است از عوامل گسترش و ماندگاري این تأثیرگذاري ژرف به شمار مـی رود. این مقاله با ذکر نمونههایی از شاعران رمانتیک عرب، گسترة این تأثیرگذاري را نشان میدهد.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 226

حجم فایل : 0.4 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 8

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal