درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

تحلیل انتقادي تناص دینی، قرآنی در شعر محمد عفیفی مطر

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

متون کهن، به ویژه متون دینی، همواره سرچشمهي اقتباس براي متون ادبی بوده است. این موضوع، در شعر معاصر، گسترش بیشتري یافته و در این میان، قرآن کریم نقشی بی بدیل ایفا نموده است به طوري که هر کدام از شاعران و ادیبان، به فراخور حال خویش، آثار خود را به آن آراستهانـد . محمـد عف یفـ ی مطر، شاعر معاصر مصري، از جمله شاعرانی است که در شعر وي، نمونههاي فراوانی از بینامتنی دینی، قرآنی به چشم میخورد. شیوههایی مانند: نقل اشاري، اخذ مفهوم بدون تغییر، دگرگون ساختن معنـا و ساختار آیه در شعر او به کار رفته است، این پژوهش با رویکردي انتقادي، تناص دینی، قرآنی در شعر او را بررسی نموده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویاي آن است که در شعر وي، در کنـار تناصهاي هنري ارزشمند، مواردي نیز وجود دارد که در آنها شاعر، گاهی شأن انبیاي الهـی و امـور قدسی را آن گونه که شایسته است، مراعات ننموده است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 227

حجم فایل : 0.35 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 9

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal