درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

کاربرد طرح واره های تصویری در شعر سهراب و حاوی بر اساس نظریة معناشناختی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

زبان به عنوان مهمترين کنش انسانی برای انتقال مفاهیم ذهنی محسوب میشود. تحلیل اين مجموعة بی منتها از نمادها که در قالب واژگان نمود پیدا میکنند يکی از دغدغه های قابل اعتنا در ادبیات و زبانشناسی محسوب میشود. معناشناسی شناختی، يکی از شیوه های مطالعة زبان است که به کمک آن میتوان رابطه ای قابل استناد میان زبان، تجربیات بیرونی، انديشه ها و تجارب اجتماعی برقرار نمود. فهم و تعلیل کاربست گونه های مختلف طرح واره های تصويری، يکی از مباحث پايه ای در اين اسلوب تحلیل زبانی به شمار می آيد. با چنین رويکردی میتوان، به تعبیری روش مند از مفاهیم انتزاعی نهفتة زبان و ساخت انديشگی صاحب اثر دست يافت. پژوهش حاضر، به شیوه ای توصیفی-تحلیلی، به مقايسة کاربرد و بسامد انواعی از طرح واره های تصويری در سروده های سهراب سپهری و خلیل حاوی پرداخته است. اغلب سروده های سهراب سپهری تلفیقی از باورهای متنوّع عرفان اسالمی و باورهای شرقی مانند بوديسم است که بی هیچ تزاحمی در کنار هم گرد آمده اند. سروده های اين شاعر را میتوان شکل خاصّی از شعر عرفانی جهان شمول با زبانی امروزی دانست. سروده های خلیل حاوی نیز، تجلی گاه عرصه های متفاوتی از باورهای دو خاستگاه فلسفة شرقی و غربی بودهاست. شعر او علاوه بر موضوعات و دغدغه های میهنی جولانگاه مفاهیم ذهنی خاصّی است که فهم همة آنها در پارهای موارد ساده نیست. اين پژوهش تلاشی است برای پاسخ به اين پرسشها که سهم هر يک از طرحواره ها، در شعر دو شاعر به چه میزانی بوده است و نیز مبانی فکری سرايش گران چه تأثیری در بهره گیری از نوع طرحواره ها و بسامد آنها داشته است. يافته های اين پژوهش نشان میدهد که هنر نقاشی سپهری، درونماية عرفانی سروده ها و نیز عزلت شاعرانة وی، موجب شده است تا »طرحواره های حجمی« بسامد بیشتری در اشعارش داشته باشد. از سوی ديگر، به دلیل پارهای از نابسامانی های انديشگی و اندوه حاکم بر قصايد خلیل حاوی، بیشترين فراوانی »طرحوارههای قدرتی« که بیانگر شکست در مسیر فعّالیّتهای اجتماعی هستند، در قصايد اين شاعر به چشم میخورد


مناسب برای :

شناسه محتوا : 234

حجم فایل : 0.85 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 10

دریافت اخیر : 2

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal