درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

بررسی گفتمان اجتماعی زنان در رمان رائحة الورد و این خیابان سرعت گیر ندارد

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

مبنای پژوهش حاضر، الاوی گفتمان انتقادی نوامن فرکلاف اسا.. کاااکرد آن، باازبینیر یارای
خاصی اس. ک: متن دا آن آفرید ید اس.. بر این اساس امان رائحة الورر اثر احسان عبدالقدوس
و داستان این خیابان سرع. گیر نداا دنویتة مریم جهانی واکاوی ید اند. هدف پاژوهش حاضار آن
اس. دا سایة الاوی انتقادی فرکلاف، پس زمینة اندیشة دو نویسند بازیناسی یاو د. یدای براسااس
اندیش: های مردان: اش و دیاری ظراف. های زنان: اش، علی: الاوهای تحمیلی مردسااراان: دا جامها:،
تاخت: اند. تلاش عبدالقدوس آن اس. با تدی: بر واژگانر متن، جامه: ای اا بازنماایی کناد کا: دیادگا
آن، ب: طوا کلّی نسب. ب: زنان و ب: ویژ نسب. ب: زنان مطلّقا: ، ناریای نابساامان اسا.. هادف نهاایی
عبدالقدوس پس از بازنشانی یرای نامطلوب، القای خودآگاهی زنان نسب. ب: یرای خود و ساسس
تشویق آنان برای مشااک. و یافتن ااهی برای اصلاح وضع موجود و عبوا از بحران اجتماعی اس.؛
از سوی دیار داستان جهانی، تصویرآفرینی از جامه: ای اس. ک: مردسارای دا آن، موانهی اا برای
زنان دا دس. یابی ب: استقلال


مناسب برای :

شناسه محتوا : 243

حجم فایل : 1.8 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 21

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal