درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

بازتاب اندیشه هاي سیاسی در شعر اخوان و البیاتی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

بازتاب اندیشه هاي سیاسی در شعر اخوان  و البیاتی.

از جمله کارکردهاي مهم ادبیات و هنر، انعکاس حوادث سیاسی – اجتماعی هر عصري است و شعر به عنوان یکی از میراثهاي ملّی، در برگیرندة بسیاري از آرمانهاي یک ملّت در طول تاریخ بودهاست. عبدالوهاب بیاتی و مهدي اخوان ثالث، از جملۀ شاعران نامآور معاصر، در ادبیات فارسی و ادبیات عرب هستند که سرودههاي آنها، تصویرگر سالهاي مبارزات مردمان میهنشان براي رهایی است. نگاه حسرتبار شعر این دو شاعر، زائیدة ناکامی آنها در طول تلاش سیاسی است که امروز بخشی از تاریخ دو ملّت عراق و ایران محسوب میشود. این پژوهش به شیوهاي توصیفی - تحلیلی و با بررسی مضامین شعري دو شاعر، بر آن بوده تا به کاوش براي پاسخ به این پرسش بپردازد که: هزیمت مبارزاتی و نحلههاي سیاسی رایج همعصر این دو شاعر؛ تا چه میزان در نفی اندیشی فلسفی شعر آنها مؤثّر بوده است؟ همچنین این سؤال مورد توجه و مداقّه قرار گرفته است که اندوه شکست مبارزاتی، به چه شکلی در مضامین سرودههاي آنها تجلّی یافته است؟ این جستار، در رهاورد نهایی خود به این نتیجه دست یافته است که؛ شکست در جهان سیاست، بیشترین نقش را در نمود یأس حاکم بر اشعار هر دو شاعر ایفا نموده است. از طرفی دیگر درونمایۀ اندوه- بار مضامین سرودههاي این دو شاعر - که حضوري مستقیم در تقابلات سیاسی زمانۀ خود داشتهاند-میتواند تأییدي بر این عقیده باشد که: ادبیات ملّتها به سببرابطهاي دو سویهاي که با جزر و مد حوادث سیاسی – اجتماعی دارد؛ گاه دگردیسیهاي عمیقی در فرم و
معنا میپذیرد. بنابراین بررسیهایی از این سنخ، از آن جهت اهمیت مییابند که میتواند نشان دهندة عمق انعکاس حوادث سیاسی


مناسب برای :

شناسه محتوا : 275

حجم فایل : 0.28 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 9

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 112 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal