درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني

عرضه‌کننده : پروژه دانشجویی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني

چکیده:

اين مقاله، درصدد بررسي نيازها و عوامل انگيزشي دروني و بيروني بر عملكرد كاركنان دانشگاه است. از اينرو، با استفاده از آخرين طبقه بندي معاصر از تئوري هاي  انگيزش كه توسط ريموند كتل و دونا تامپسون مطرح شده است تئوري هاي عمده انگيزش در دو طبقه كلي تئوري هاي  برون زا و درون زا از هم تفكيك يافت. روش مورد استفاده روش پيمايشي بود كه مهمترين ابزار گردآوري در اين روش، پرسشنامه است كه توسط كاركنان دانشگاه تكميل گرديد. شيوه نمونه گيري در اين تحقيق به اين صورت بود كه ابتدا كاركنان با استفاده از روش نمونه گیری مطبق، به سه دسته كاركنان رده بالا، رده مياني و رده پايين از هم تفكيك گرديد و سپس نمونه هاي  هر طبقه استخراج و با نمونه گيري تصادفي ساده نمونه هاي تحقيق انتخاب گرديد. پس از گردآوري اطلاعات پرسشنامه، و با استفاده از آزمون هاي مناسب آماري تجزيه و تحليل داده ها صورت گرفت .يافته ها نشان ميدهد، همبستگي معني داري ميان كليه متغيرهاي انگيزه هاي دروني و عملكرد كاركنان رده پايين، مياني و بالا وجود دارد. از سوي ديگر، يافته ها نشان داد انگيزه مالي و شرايط و امكانات مطلوب كاري به عنوان دو متغير انگيزه بيروني تاثير معني داري بر عملكرد كاركنان رده پايين و رده مياني داشته اما بر عملكرد كاركنان رده بالا تأثير معناداري ندارد. انگيزه دوره هاي آموزشي بر عملكرد كاركنان رده پايين تاثير نداشته اما بر عملكرد كاركنان رده مياني و رده بالا تاثير معني داري داشته است. با توجه به اهميت شناخت نوع انگيزه ها در راستاي افزايش عملكرد و بهره وري نيروي انساني، بهبود كيفيت پرداختي حقوق و مزايا انگيزه بيروني و ايجاد بستر مناسب جهت موفقيت و شايستگي براي كاركنان انگيزه دروني در اولويت مي باشند.

مقدمه

پيشينه تحقيق

مفهوم انگيزش

انواع انگيزه

1. سائقه اي  ذاتي و زيستي

2. سائقه اي  آموخته

نشانه هاي بي انگيزه بودن افراد

راهكارهاي ايجاد انگيزه كاري

مديريت انگيزش

تئوري هاي  انگيزش

1-2 تئوري دو عاملي هرزبرگ:

1-3 نظريه نيازهاي سه گانه مك كللند:

1-4 تئوري ERG آلدرفر:

1-5 تئوري هاي  X و Y مك گريگور:

2. تئوري هاي  فرايندي:

2-1 تئوري جذابيت، وسيله اي، انتظار وروم:

2-2 نظريه انگيزشي پورتر و لاولر:

2-3 تئوري برابري:

3. تئوري تقويت:

1-1 تئوري انگيزه يا نياز:

1-2 تئوري مشوق:

1-3 تئوري هدف:

1-4 تئوري تقويت:

1-5 تئوري منابع انساني و مادي:

1-6 تئوری گروه هنجار:

1-7 تئوري سيستم اجتماعي فني:

2. تئوري هاي  درون زا:

2-1 تئوري برانگيختگي:

2-2 تئوري انتظار- جذابيت:

2-3 تئوري برابري:

2-4 تئوري نگرش:

2-5 تئوري مقصد يا هدف:

2-6 تئوري اسناد يا خودكارآمدي:

مواد و روشها

تعيين حجم نمونه با فرمول كوكران

نتايج

تاثير انگيزه هاي بيروني بر عملكرد كاركنان

نتيجه گيري كلي ناشي از يافته هاي تحقيق

منابع فارسي


مناسب برای : علوم انسانی - حقوق

شناسه محتوا : 282

حجم فایل : 0.04 مگابایت

فرمت فایل : docx

تعداد بازدید : 6

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
پروژه دانشجویی

پروژه دانشجویی

تحقیق و مقالات دانش آموزی و دانشجویی در بسیاری از رشته ها حقوق، مدیریت، حسابداری و .... پروژه های کارآفرینی، روش تحقیق، گزارش کارآموزش، طرح های توجیهی، طرح کسب و کار عرضه 23 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
م فرجیمدیر و صاحب امتیاز

م فرجی

مشخصات فـردی

حامیان و همکاران سیونت
دنیس کسب درآمد
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

samandehi enamad zarinpal