درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

زن و گذر از سنت به مدرنیته در رمان الدوامه قمر الکیلانی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

لزوم بررسی بازنمایی زنان در ادبیات معاصر یکی از موضوعات مهم و اابمب ب مر در اریانشناسمی
فضای فعلی حوزه ادبیات داستانی است. در دهۀ اخیر، به دلیب ت وّل در ساختار ااتمماعی، فرهنگمی و
ااتصادی اوامع و بالا رفتن سطح آگاهی زنان، نویسندگان زن با دیدگاه انتقادی به بیان اایگاه و نقش
ااتماعی زنان پرداختند و خواستار تغییر بنیادین در نگرش مردم و بازنگری در تفاسمیر مردسمالارنه از
متون ادبی شدهاند. این استار میکوشد با روش اممر ،» الدوامة « توصیفی ت لیلی، ضممن معرفمی رممان
کیلانی نویسندۀ معاصر سوری، به بررسی و مقایسۀ هویت زنان سنتی و مدرن در این اثر بپردازد. از این
بررسی چنین استنباط میشود، در رمان الدوامه بعد زنان مدرن در مقابب زنان سنتی، پررنگتر به تصویر
کشیده شده و کیلانی در انتخاب اسامی زنان رمانش به تناسب با این دو بعد هویتی تواه داشته اسمت.
همچنین زنان سنتی این رمان م دود به وظمای و نقشهمای ممادری و همسمری بموده و م کموم بمه
پایبندی و سازش در برابر نظاممردسالار و تابعیت از سنن مرسوم، هستند و در مقابب زن ممدرن رممان،
زنی آگاه، ت صیبکرده و امروزی است که هویت وی با اموری چمون اشمتغال، اسمتقلال، آزاداندیشمی،....


مناسب برای :

شناسه محتوا : 321

حجم فایل : 0.97 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 49

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal