درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

واکاوی معصوميت های کودکانه در شعر طاهره صفارزاده و نازک الملائکه

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

یاد دوران کودکي، براي هر انساني، احساساتي متمایز از دیگري را زنده ميکند و این تفاوت، در شعر شااعران
که قلبي سرشار از عاطفه و احساس دارند، بيشتر از دیگران است. طاهره صفّارزاده و نازک الملائکه، از شاعران
بنام و صاحب سبک در ادب فارسي و عربي هستند. این پژوهش، با روش توصايفي- تحليلاي، خااطرات دوران
کودکي و وصف معصوميتهاي کودکانه در شعر این دو شاعر برجسته را بررسي و با هم مقایسه نماوده اسات.
نتایج به دست آمده از این پژوهش، گویاي آن است که شعر کودک هرکدام از این دو، متأثّر از خاطرات تلا
و شيرین دوران کودکي خود شاعر است. سایهروشن خاطرات دوران کودکي در شعر این دو، وجاوه اشاتراک
اندک و تفاوتهاي بسياري دارد، شعر کودک طاهره صفّارزاده، بيان محروميت، تنهایي و رناجهااي کودکاان
است و رنگي واقعگرایانه و غالباً بسيار تيره دارد. سخن گفتن از کودک، همواره خاطرات تل دوران کاودکي
خود شاعر را براي او زنده ميکند؛ امّا این واژه در شعر نازک الملائکه، با وجود شهرت او به نوميدي و بدبيني،
آميخته با خوشبيني است و مفهومي رمانتيک دارد. تصویر کودک در شعر او، بارخلا صافّارزاده، خااطرات
شيرین گذشته را براي وي به ارمغان آورده است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 327

حجم فایل : 0.55 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 41

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal