درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

تحلیل کاربست صورخیال در شعر أمل دنقل و سیاوش کسرایی با تأکید بر دوگانة یأس و امی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

ناقدان، خیال را گوهر ادب و جانمایة شعععمر دانند. واکاوی این عنصعععر راارو و وییای آفرین، او لایههای پنهان تن پرده رر دارد و خاطب را را دنیای خالق اثر پیوند وند. أ ل دنقل شاعر صری و سیاو کسرای شاعران هستند که رووگاری پر فراو و فرود را ویستند. حوادث تلخ سیاس و اجتماع که قرین رووهای عمرشان گشت رر سرودههایشان سایه انداخت. این پژوهش را رو توصیف – تحلیل ضمون یأس و ا ید را در شمر این دو شاعر رررس و قایسه نموده است و درصدد پاسخگوی ره این پرسش است که این درون ایه چگونه او طریق صورخیال در شمرشان نمکس شده است. نتایج ره دست آ ده او این پژوهش گویای آن است که شمر دو شاعر را وجود شیاهتهای فراوان در درون ایههای چون اعتراض ره وضع وجود و دعوت ره یاروه، رسیار را هم تفاوت است. در شمرکسرای همواره جلوههای او روشنای و رالندگ دیده شود. کاررست صورخیال در شمر او ره نزلة د یدن روح وندگ و ا ید در هموطنانش است. شمر ا ل دنقل که سرشار او هنر شمری است، ره شکل عمیق تأثر او شکستهای پ درپ جهان عرب و در گرداب یأس سهمگین غوطهور است؛ ره گونهای که کارررد صور خیال در سرودههای او تیره است.


مناسب برای :

شناسه محتوا : 349

حجم فایل : 0.74 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 39

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal