درگاه کاربری وبلاگ آموزشی خرید و گارانتی
فهرست محتـوا لیست غرفـه ها کاوش هوشمنـد پشتیبـانی سایت دربـاره سیـونت

نگاشت های کلی سیمای دنیا و آخرت در نامههای امام علی از منظر زبان شناسی شناختی

عرضه‌کننده : ارائه مقالات علمی

توضیحات تکمیلی و دریافت محتوا

یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه امام علی در کلام خود، نگاه اخلاقیی و معنیوی او به دنیا و تاکید و تحذیر مکرر دنیاپرستان از آن و تو جه آنان به آخر است. زیرا از منظیر ایشان، اعراض از دنیا یا هدف تلقی نکردن آن، و نیز، توجه به آخرت ، یکی از مهمترین پایه های زیست خلاقی در جهان است. بنابراین، امام برای تفهیم بهتر این نگرش ، از رو ش های زبیانی، بیانی و بلاغی گوناگونی بهره میگیرد که بسیاری از مضامین بلند و والای ایشان را می توان با نظریه معاصر استعاره ) استعاره مفهومی.....اینکه این مضامین اخلاقی و مصادیق آن مفاهیمی ذهنیی هسیتند، لذا نحوه در بشیر از آنها تأمل برانگیز اسو، بنابراین این نظریه یکی از نظریه های مهم زبیان شناسیی است که می توانید این موضوعات را بیه خوبی تبیین کنید. از ایین رو، در این پژوهش....داده های زبان شناختی، از مفاهیم اخلاقی و ذهنی امیام علی دربیاره دنیا وآخرت رمزگشایی....بسیاری از نگاشت های مربوط به حوزه های دنیا و آخر ت در نامه های امام علی را گیدآوری نموده و بر پایه استعاره مفهومی به تحلیل و تبیین آنها اقدام کرده


مناسب برای :

شناسه محتوا : 361

حجم فایل : 1.24 مگابایت

فرمت فایل : pdf

تعداد بازدید : 9

دریافت اخیر : 0

دریافت فایل

جهت دریافت فایل ضمیمه ؛ وارد درگاه کاربری خود شوید.

لیست دیدگاه های اخیر
معرفی غرفه ...
ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات علمی

ارائه مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی علی سلیمی ، دانشگاه رازی عرضه 145 عنوان محتوا مشاهده غرفـه
علی سلیمیمدیر و صاحب امتیاز

علی سلیمی

مشخصات فـردی
سیـونت ؛ پلتفرم خرید و فروش فایل همراه با گارانتی SiteMap.xml وبلاگ آموزشیتعرفه خدماتلیست کاربران تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ است.

enamad zarinpal